Saturday, February 06, 2016

My CNY Song: 上帝的兒女何等有福在壓力中仍能平靜, 
zai ya li zhong reng neng ping jing 
(in times of stress still be at peace) 
在忙碌中仍能悠閑, 
zai mang lu zhong reng neng you xian 
(in busyness of life there is release) 
在失敗中仍能歡笑, 
zai shi bai zhong reng neng huan xiao 
(in times of failure there is still joy) 
在逼迫中仍能屹立, 
zai bi po zhong reng neng yi li 
(in persecution we still stand strong) 
上帝的兒女何等有福, 
shang di de er nu he deng you fu 
(Children of God, how blessed you are) 
有福,有福, 
you fu, you fu 
(how blessed, how blessed) 
上帝的兒女何等有福, 
shang di de er nu he deng you fu 
(Children of God, how blessed you are) 
有福,有福, 
you fu, you fu 
(how blessed, how blessed) 
上帝的兒女何等有福, 
shang di de er nu he deng you fu 
(Children of God, how blessed you are) 
 
在絕望中仍有盼望, 
zai jue wang zhong reng you pan wang 
(in deperate times hope still sustains) 
在冷漠中仍有關懷, 
zai leng mo zhong reng you guan huai 
(in loneliness His love remains) 
在困境中仍有出路, 
zai kun jing zhong reng you chu lu 
(in times of struggle we find a door) 
在死亡中仍有生命, 
zai si wang zhong reng you sheng 
ming 
(in times of death there is life) 
上帝的兒女何等有福, 
shang di de er nu he deng you fu 
(Children of God, how blessed you are) 
有福,有福, 
you fu, you fu 
(how blessed, how blessed) 
上帝的兒女何等有福, 
shang di de er nu he deng you fu 
(Children of God, how blessed you are) 
有福,有福, 
you fu, you fu 
(how blessed, how blessed) 
上帝的兒女何等有福, 
shang di de er nu he deng you fu 
(Children of God, how blessed you are) 
 
pearlie

No comments:

Post a Comment